Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

>> Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız. 


Önemli: 

1- Benzerlik oranı %10'u geçen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Dergide yayınlanacak çalışmalarda farklı yazarların bulunmasına öncelik verilmektedir. Bir ciltte aynı yazarın tek çalışması yer alabilir.


Makalenin genel kurgusu sırasıyla şöyledir: Makale adı, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, Genişletilmiş özet ve tam metin, ekler ve kaynakça. Makaleler bildiri, tez vb. olarak herhangi bir yerde sunulmuşsa bu durum mutlaka dipnot verilerek gösterilmelidir. 

Çalışma öz ve genişletilmiş özet dâhil en az üç bin (3000) kelime, en fazla altı bin (6000) (Kaynakça hariç) kelimede arasında olması önerilir.

Makale Başlığı: Times New Roman fontu ile on dört (14) puntoyla büyük harflerle, kalın ve ortalı olarak yazılmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı İngilizce Özet öncesinde yazılmalıdır.

Yazar Adı: Başlığın altında sola dayalı olarak adının ilk harfi büyük, soyadının tamamı büyük harfle yazılmalı, soyadına ilintilenen bir dipnot ile sırasıyla unvanı, üniversite (kurum) ve e-posta adresi ilk sayfanın altına verilmelidir. Diğer yazar isimleri aynı şekilde ilk ismin yanında verilmelidir.

Özet: 250 ile 350 kelime arasında olmalıdır. Özet metni 11 punto ile ve tek satır aralığında yazılmalıdır.  Özetin altında 3 ile 5 kelime arasında anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelimeler küçük harflerle ve virgül ile ayrılmış şekilde yazılmalıdır.

Genişletilmiş Özet: Çalışma yayıma kabul edildikten sonra özet bölümünden sonra yapılandırılmış özet/structured abstract başlığı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan yapılandırılmış İngilizce özet eklenmelidir. Genişletilmiş özetin altına en az 3 en fazla 5 olacak şekilde anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimeler küçük harflerle ve virgül ile ayrılmış olarak yazılmalıdır. Genişletilmiş özette kısaca şu bilgiler yer almalıdır: çalışmanın amacı, kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler.  

Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm.), MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ve normal yazı stili ile 12 punto, 1.5 satır aralığıyla; paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk olacak şekilde yazılmalıdır. Dipnotlar ise 10 punto yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sağ alt köşeye eklenmelidir.  Makale kaynakça ve ekler dâhil 25 sayfayı geçmemelidir. Çalışmada alıntı oranı % 30’dan fazla olmamalıdır.

Başlıklar: Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle ve kalın; alt başlıklar ise yalnız ilk harfleri büyük ve kalın karakterde yazılmalıdır. Bütün başlıklar sola yaslı olarak yazılmalıdır. Başlıklarda numaralandırma yapılabilir.

Tablolar ve Şekiller: Tablolarda tablonun üstünde tablo numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo veya şekil adındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablolarda 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Tablolar oluşturulurken dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tabloların boyutu yazım alanını aşmamalıdır. Eğer tablo veya şekil bir başka çalışmadan ya da kaynaktan alınmışsa tablo altında  kaynak belirtilmelidir.

Resimler: Yüksek çözünürlükte taranmış halde makaleye eklenmiş olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, tablolar ve şekillerdeki kurallara uyulmalıdır.

Atıflar: Atıflarda APA 6.0 stiline uyulmalıdır. 

Doğrudan Alıntı:  Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken; alıntı 40 kelimeden az ise tırnak işareti ile metin içerisine yazılır.

Örneğin; Kets de Vries (2007: 235)’ın belirttiği üzere “bir örgütte hem işlemci liderlere hem de dönüşümcü liderlere ihtiyaç vardır”.

Alıntı 40 kelimeden fazla ise yazının sağından ve solundan 1 cm içeri girinti yapılmalıdır. Yazı boyutu 10 puntoya düşürülmelidir. Örneğin;

…Dönüşümcü liderler, izleyenleri üzerinde güçlü bir etkiye ve tüm örgütü yenilebilecek bir potansiyele sahiptir… Ürün ve teknolojide yeniliğe teşvik etmenin yanı sıra örgüt vizyonu, stratejisi ve kültüründe de önemli değişimleri başlatma yeteneğine sahiptir. Kural ve direktiflerle analiz ve kontrol etme yerine, vizyon paylaşılan değerler, fikirler gibi manevi unsurlara odaklanırlar. Böylece, sağlıklı bir iletişim süreci oluşturup, örgütsel faaliyetlere anlam kazandırıp, değişim sürecine geniş çaplı bir katılım sağlamaktadırlar (Daft, 2005: 153).

Dolaylı Alıntı: Bir kaynaktan dolaylı alıntı; aşağıda verilen örnekteki gibi yapılmalıdır.

Örneğin; güven duygusunun azalması, bireyi sessiz kalma davranışına yönlendirerek, yaratıcılık duygusunu ve heyecanını azaltmaktadır (Afşar, 2013: 35). 

İkincil kaynaklardan alıntı; yapılırken metin içerisinde asıl yararlanılan kaynağa atıfta bulunulur. Kaynaklar bölümünde ise sadece ikincil kaynağın bilgileri verilir. Örneğin; (Cemaloğlu (2009)’dan aktaran Şahin, 2012). Şahin (2012), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Cemaloğlu’nun kimlik bilgileri kaynaklar bölümünde gösterilmez.

 

Kaynakça Bölümü

Makalenin yazım sürecinde yararlanılan tüm kaynaklar, alfabetik sıraya göre “KAYNAKÇA” bölümünde yer almalıdır. Farklı türdeki kaynakların gösterimine ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur.

 

Tek Yazarlı Kitap Örneği;

Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta.

Owens, R. (2000). Organizational behavior in education. Bodton: Allyn & Bacon.

Çok Yazarlı Kitap Örneği;

Çelik, H. E. & Yılmaz, V. (2013). LISREL 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Ankara: Anı.

Ott, J. S., Parkes, S. J. & Simpson, R. B. (2003). Classic readings in organizational behavior. Canada: Thomson Wadsworth.

Editörlü Kitap Örneği;

Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hill.

Deminth, D. & G. Hartor (Eds). (1991). Stress and strain in teaching. Clevedon: Multidiscipline.

Editörlü Kitapta Bölüm Örneği;

Cemaloğlu, N. (2013). Liderlik. S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde (ss. 131-183). Ankara: PegemA.

Ellis, J. B. & Dyne, L. V. (2009). Voice and silence as observers’ reactions to defensive voice: Prediction based on communication competence theory. In J. Greenberg, & M. S. Edwards (Eds.), Voice and silence in organizations (pp. 37-61). Bingley: Emerald.

Elektronik Ortamdan Alınmış Kitap Örneği;

Dalal-Clayton, D. B., & Bass, S. (2002). Sustainable development strategies : A resource book.Canada: Earthscan. 28 Kasım 2015 tarihinde http://site.ebrary.com/lib/Aksaray/detail.action?docID=10128953&p00=bas sayfasındanerişilmiştir.

Çeviri Kitap Örneği;

Kets de Vries, M. (2007). Liderliğin gizemi (Z. Dicleli, Çev.). İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.

Makale Örneği;

Kul, M. & Güçlü, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1021-1038. 

Hallinger, P. (1992). The evolving role of American principals: From managerial to instructional to transformational leaders. Journal of Educational Administration, 30(3), 35-48.

Evli ve iki soyadına sahip bayan yazar örneği;

Akbaba Altun, S. (2003). İlköğretim okul müdürlerinin dönüşümcü liderliğe verdikleri önem ve uygulama düzeyleri. İlköğretim-Online, 2(1), 10-17.

Elektronik Ortamdan Alınmış Makale Örneği;

Çetin, T. (2003). Yalvaç şehrinde nüfus hareketleri. Aksaray Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 1-22. 10 Ekim 2012 tarihinde http://www.gefad.Aksaray.edu.tr/window/dosyapdf/2003/2/2003-2-01-22-1turhancetin.pdf sayfasından erişilmiştir.

Yayınlanmamış Master ve Doktora Tezleri Örneği;

Daşcı, E. (2014). İlköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma (mobbing) ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Taşkıran, E. (2010). Liderlik tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolü ve bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kongre, Sempozyum, Seminer vb Örneği;

Uçak, N. (2005). Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erişimi ve Kullanımı. O. Horata (Haz.). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005 – Ankara: Bildiriler (s. 92-103). Ankara: Yeni Avrasya.

Aycan, Ş., Kaynar, Ü., Türkoğuz, S., & Arı, E. (2002, Eylül). İlköğretimde kullanılan fen bilgisi ders kitaplarının bazı kriterlere göre incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.

İnternet Adresi Örneği;

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Academic Writing Center. Thesis Manual: Instructions for Preparation of Thesis. (2004). 25 Kasım 2015 tarihinde http://www.awc.metu.edu.tr/docs/metuthesismanual.pdf sayfasından erişilmiştir.

Rapor Yazımı

U.S. Departrnent of Health and Human Services, National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 022650). http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf sayfasındanerişilmiştir.

Kanun maddesi gibi yasal belgelerin yazımında da aynı format kullanılmalıdır.