Yayın İlkeleri

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DERGİSİ YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu yönergenin amacı Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan “Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASED)”ne ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) ASED, sosyal bilimlerin her alanındaki alanında bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine, 5187 sayılı Basın Kanunun (09.06.2004) 5, 6 ve 7. maddelerine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik’e dayanarak düzenlenmiştir.

İçerik

Madde 3- Dergiye gönderilen yazılar;

(1) Kendi alanında bilimsel araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(2) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(3) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalesi, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviri ve kitap eleştirisi de olabilir.

 (4) Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Tanımlar

Madde 4-Bu yönergede geçen

Dergi: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisini

Dergilerin Sahibi: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

Editör: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü

Editör Yardımcıları: Editör tarafından bu görev için seçilen öğretim üyelerini,

Yayın Kurulu:  Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim dallarında görevli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Yazı İşleri Müdürü: Yazı işlerini yürüten öğretim elemanını/görevliyi,

Danışma Kurulu: Hakemler tarafından gelen görüşler dikkate alınarak başvurulacak kurulu,

Hakem: Makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman kişiyi,

Makale:  Dergide yayımlanması için sunulmuş bilimsel yazıları,

Redaktör: Yayımlanması için sunulan makalelerin ön dil kontrolünü, basılması kararı verilen makalelerin ve yayıma hazırlanacak derginin içinde yer alan her türlü metnin derleyip düzenlemesini üstlenen ve dergilerde yayımlanacak makalelerin şekil, dizgi işlerini, sayfa düzenlemesini ve fotoğraflarını derginin formatına uygun hâle getiren görevliyi,

Teknik Koordinatör: Basılması kararı verilen makalelerin yayın hâline dönüşmesini sağlayan, teknik süreci yürüten, teknik süreçle ilgili olarak; baş editörler, konu editörü, redaktör, dergi sorumluları, dizgi sorumlusu, şekil sorumlusu, diğer birimler, matbaalar ve diğer kuruluşlar ile koordinasyonu sağlayan görevliyi,

Yayın Kurulu Sekreteri: Aksaray Üniversitesi bilimsel dergilerinde sekretarya işlerini yürüten görevliyi,

ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
Görevler

Dergi Sahibi

MADDE 5- (1) Aksaray Üniversitesi’nin Rektörü derginin sahibidir.

Editör

MADDE 6- 

(1)   Editör, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüdür.

(2)   Editör, yayın kurulu başkanı olarak derginin bilimsel saygınlık kazanması ve bilim ortamına katkı sağlaması amaçları doğrultusunda hakem ve yazı seçimi işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir.

(3)   Editör, dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapmak için belli dönemlerde yayın kurulunu toplantıya çağırır. Gerekli hâllerde, bu işlemleri yazı işleri müdürü yapar.

(4)   Makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair nihai karar editörce verilir.

Editör Yardımcıları

MADDE 7-

(1)    Editör tarafından yardımcı editörlük ihdas edilebilir veya kaldırılabilir.

(2)    Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olurlar.

(3)    Yayın kurulu üyesi olarak çalışırlar.

(4)    Editörün görev süresi bittiğinde yardımcı editörlerin de görev süresi sona erir.

Yayın Kurulu

MADDE 8-

(1)   Yayın Kurulu üyeleri, Enstitüye bağlı anabilim dallarının önerisi ve editörün görüşü doğrultusunda alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu onayı ile seçilirler. Görev süreleri Editörün görev süresi ile sınırlıdır. Görevden alınan veya ayrılan kurul üyesi yerine yeni üye atanabilir.

(2)   Yayın kurulunun başkanı editördür. Yayın kurulu üye sayısı 6 kişiden az olamaz. Yayın Kurulu; en az 4 üye ile toplanabilir. Toplantılar sanal ortamda da yapılabilir.

(3)   Aksaray Üniversitesi dışında görev yapan öğretim üyelerinin Yayın Kurulu üyeliğine başvurusu enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4)   Dergilere gönderilen yazıları biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek yazıların hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

(5)   Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını ve makalelerin yayın sıralamasını önerir.

(6)   Özel sayı çıkarılmasını ilişkin önerileri değerlendirir.

Hakem Kurulu

MADDE 9- 

(1)   Dergiye sunulan makalenin içeriğine göre yayın kurulunca önerilebileceği gibi Editör ve onun görevlendireceği yardımcıları tarafından da belirlenebilir.

(2)   Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek ayrıntılı rapor verir ve yayına uygun olup olmadığına ilişkin önerilerini sunarlar.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10- 

(1)      Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergenin dayanağını oluşturan yasa ve yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

(2)      İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(3)      Bu yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ODAK VE KAPSAM

  • Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.
  • Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler alanında özgün ve çeviri makalelerin yanında kitap tanıtımı, editöre mektup, özet ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
  • Bütün çalışmalar, çevrimiçi olarak sunulur ve gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
  • Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.
  • Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
  • Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
  • Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez. Çalışması yayımlanan yazar/yazarlara Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nden bir adet basılı şekilde gönderilir.
  • Yazılar, http://ased.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir.

 DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazılar, öncelikle Yayın Kurulu tarafından derginin ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında uygun görülen çalışmalar, iki hakeme gönderilir. Bir araştırmanın yayımlanıp, yayımlanmamasına hakem raporları sonucunda karar verilir. Hakem raporlarında “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleri bulunur. Bir çalışmanın dergide yayınlanması için iki hakemin de raporlarında “olumlu/yayımlanabilir” ibaresini kullanmaları gerekir. Eğer bir hakem, raporunda “Yayımlanamaz” şeklinde bir sonuca ulaşırsa Yayın Kurulu’nun vereceği karara göre, çalışma başka bir hakeme gönderilebilir. Buradan da “olumsuz/yayımlanamaz” sonucu çıkar ise çalışma yayımlanamaz. Düzeltme verilen makalelerde düzeltilme yapılmaması durumunda çalışma yayımlanmaz. Hakem raporları gizlidir ve hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.

YAYIN İLKELERİ

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir e-dergi olup, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler alanında özgün ve çeviri makalelerin yanında kitap tanıtımı, editöre mektup, özet ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

Bütün çalışmalar, çevrimiçi olarak sunulur ve gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.

Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez. Çalışması yayımlanan yazar/yazarlara Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nden bir adet basılı şekilde gönderilir.

Yazılar, http://ased.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir.

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir.

Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır.