Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 42 - 60, 30.06.2021
https://doi.org/10.38122/ased.877308

Öz

Yapılan çalışmanın amacı, okula ve arkadaş çevresine uyum sorunu yaşayan ergenlik dönemindeki bir kız öğrencinin, ortama adaptasyonunun okul etkinlikleri ile sağlanmasıdır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Veriler öğretmen ve öğrenci günlüklerinden, öğrenci ve rehber öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılarak toplanmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir Araştırmanın uygulama aşamasında 3 eylem planı düzenlenmiştir Yürütülen çalışmanın bulgularında öğrencinin eğitim almak için geldiği ilçeyi çok küçük bulmasına, sınıf arkadaşları ile anlaşamamasına, okul pansiyonunda kalmak istememesine rastlanmıştır. Yapılan etkinlikler ile çalışmanın sonucu olarak öğrenci başlarda hoşlanmadığı ve gelmek istemediği okula, pansiyona karşı daha olumlu bir tutum sergilemiş, akranları ile daha sağlıklı iletişime geçebilmiş, sene sonunda okuldan ayrılma fikrinden vazgeçip 2018-2019 eğitim öğretim yılı için bölüm seçimi yapıp okulda kalmaya karar vermiştir.

Kaynakça

 • Atabek, E. (1999). Kuşatılmış Gençlik. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Avcı, M. (2006). Ergenlikte toplumsal uyum sorunları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 39-63.
 • Bayhan, P., & Işıtan, A. G. S. (2010). Ergenlik döneminde ilişkiler: Akran ve romantik ilişkilere genel bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20 (20), 33-44.
 • Canbay, H. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/7055
 • Çivilidağ, A. (2013). Gelişim süreci odağında ergenlik psikolojisi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Demir, N. Ö., Baran, A. G., & Ulusoy, D. (2005). Türkiye’de ergenlerin arkadaş-akran grupları ile ilişkileri ve sapmış davranışlar: Ankara örneklemi. Bilig, 32, 83-108.
 • Erbil, N., Divan, Z., & Önder, P. (2006). Ergenlerin benlik saygısına ailelerinin tutum ve davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum, Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 10 (10), 7-16.
 • Eroğlu, Y., & Topkaya, N. (2019). Boşanma ile ilgili uyum güçlüğü çeken çocuklarda kişilik özellikleri ve benlik kavramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9 (52), 181-208.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 13 (26), 187-204.
 • Koç, M. (2004). Gelişim psikolojisi açısından ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (17), 231-256.
 • Köksal, A. (2000). Müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99 – 107.
 • Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Murat, R. (2013). Ergenlik rehberi. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.
 • Ocak, G., Ocak, İ., & Saban, Y. (2013). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerindeki yansıtıcı düşünme eğilimlerinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 161-184.
 • Parlaz, E. A., Tekgül, N., Karademirci,E., & Öngel, K. (2012). Ergenlik dönemi: Fiziksel büyüme, psikolojik ve sosyal gelişim süreci. Turkish Family Physician, 3 (2), 10-16
 • Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 1-19.
 • Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 563-580.
 • Şahin, Ş., & Özçelik, Ç. Ö. (2016). Ergenlik dönemi ve sosyalleşme (Adolescence and Socializing). Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5 (1), 42-49.
 • Totan, T., & Yöndem, Z. (2007). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2 (8), 53–68.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayıncılık.

Providing Setting Adaptation With School Activities of the Student Who Has Problem of Adaptation to the School, Environment and Peers

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 42 - 60, 30.06.2021
https://doi.org/10.38122/ased.877308

Öz

The aim of the study is to ensure the adaptation of an adolescent female student who has problems in adapting to the school and her friends to the environment through school activities. Action research, one of the qualitative research designs, was used in the study. Datas were collected from teacher and student diaries, semi-structured interview with the student and the teacher. The data was analysed with content analysis. In the application phase of the research, 3 action plans were prepared. After every action plan that was practiced, a new action plan was prepared with aiming fulfiling the needs. In the findings of the study, it was found that the student found the district she came to for education too small, could not agree with her classmates, and didn’t want to stay in the dormitory. As a result of the activities carried out, the student had a more positive attitude towards the school and dormitory, which she didn’t like and didn’t want to come at first, and was able to communicate with his peers in a healthier way, she turned about her decision for leaving the school and made a department selection for 2018-2019 education year and decided to stay at school.

Kaynakça

 • Atabek, E. (1999). Kuşatılmış Gençlik. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Avcı, M. (2006). Ergenlikte toplumsal uyum sorunları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 39-63.
 • Bayhan, P., & Işıtan, A. G. S. (2010). Ergenlik döneminde ilişkiler: Akran ve romantik ilişkilere genel bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20 (20), 33-44.
 • Canbay, H. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/7055
 • Çivilidağ, A. (2013). Gelişim süreci odağında ergenlik psikolojisi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Demir, N. Ö., Baran, A. G., & Ulusoy, D. (2005). Türkiye’de ergenlerin arkadaş-akran grupları ile ilişkileri ve sapmış davranışlar: Ankara örneklemi. Bilig, 32, 83-108.
 • Erbil, N., Divan, Z., & Önder, P. (2006). Ergenlerin benlik saygısına ailelerinin tutum ve davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum, Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 10 (10), 7-16.
 • Eroğlu, Y., & Topkaya, N. (2019). Boşanma ile ilgili uyum güçlüğü çeken çocuklarda kişilik özellikleri ve benlik kavramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9 (52), 181-208.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 13 (26), 187-204.
 • Koç, M. (2004). Gelişim psikolojisi açısından ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (17), 231-256.
 • Köksal, A. (2000). Müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99 – 107.
 • Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Murat, R. (2013). Ergenlik rehberi. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.
 • Ocak, G., Ocak, İ., & Saban, Y. (2013). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerindeki yansıtıcı düşünme eğilimlerinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 161-184.
 • Parlaz, E. A., Tekgül, N., Karademirci,E., & Öngel, K. (2012). Ergenlik dönemi: Fiziksel büyüme, psikolojik ve sosyal gelişim süreci. Turkish Family Physician, 3 (2), 10-16
 • Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 1-19.
 • Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 563-580.
 • Şahin, Ş., & Özçelik, Ç. Ö. (2016). Ergenlik dönemi ve sosyalleşme (Adolescence and Socializing). Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5 (1), 42-49.
 • Totan, T., & Yöndem, Z. (2007). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2 (8), 53–68.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine AKKAŞ BAYSAL> (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
0000-0002-5711-0847
Türkiye


Gürbüz OCAK>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8568-0364
Türkiye


Büşra ÇALIŞKAN>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-4300-1148
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased877308, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {42 - 60}, doi = {10.38122/ased.877308}, title = {Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması}, key = {cite}, author = {Akkaş Baysal, Emine and Ocak, Gürbüz and Çalışkan, Büşra} }
APA Akkaş Baysal, E. , Ocak, G. & Çalışkan, B. (2021). Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 42-60 . DOI: 10.38122/ased.877308
MLA Akkaş Baysal, E. , Ocak, G. , Çalışkan, B. "Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 42-60 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/63266/877308>
Chicago Akkaş Baysal, E. , Ocak, G. , Çalışkan, B. "Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 42-60
RIS TY - JOUR T1 - Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması AU - EmineAkkaş Baysal, GürbüzOcak, BüşraÇalışkan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38122/ased.877308 DO - 10.38122/ased.877308 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 60 VL - 5 IS - 1 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.877308 UR - https://doi.org/10.38122/ased.877308 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması %A Emine Akkaş Baysal , Gürbüz Ocak , Büşra Çalışkan %T Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 5 %N 1 %R doi: 10.38122/ased.877308 %U 10.38122/ased.877308
ISNAD Akkaş Baysal, Emine , Ocak, Gürbüz , Çalışkan, Büşra . "Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 42-60 . https://doi.org/10.38122/ased.877308
AMA Akkaş Baysal E. , Ocak G. , Çalışkan B. Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması. ASED. 2021; 5(1): 42-60.
Vancouver Akkaş Baysal E. , Ocak G. , Çalışkan B. Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(1): 42-60.
IEEE E. Akkaş Baysal , G. Ocak ve B. Çalışkan , "Okula, Çevreye Ve Akranlarına Uyum Sorunu Yaşayan Öğrencinin Ortama Adaptasyonunun Okul Etkinlikleri ile Sağlanması", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 42-60, Haz. 2021, doi:10.38122/ased.877308