Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2022
https://doi.org/10.38122/ased.61.5

Öz

MEB okul öncesi eğitim programında “Öğrenme Merkezlerinin” düzenlenmesi ve kullanılması üzerinde önemle durmuştur. Sınıflarda eğitim öğretim sürecinin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesi ve istendik davranışların çocuklara kazandırılması için fiziksel çevrenin uygun şekilde hazırlanması gerekir. Buradan yola çıkarak araştırmanın amacını, okul öncesi eğitim sınıflarında öğrenme merkezlerinin düzenlenme durumlarının betimlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla yapılan araştırmada; farklı okul türlerinden 16 okulda öğrenme merkezlerine ilişkin uygulamaları belirlemeye yönelik gözlemler yapılarak kaydedilmiştir. Gülay Ögelman ve Karakuzu (2016) tarafından geliştirilen “Öğrenme Merkezi Kontrol Listesi” kullanılmış, amaca hizmet etme derecesinde bazı maddeler çıkarılıp yeniden oluşturulmuştur. Araştırma verilerine göre, araştırmaya alınan tüm okullar incelendiğinde de sınıflarda, en fazla bulunan merkez blok ve kitap merkezleridir. Sınıfların büyük bir çoğunluğunda geçici ilgi merkezinin olmadığı belirlenmiştir. Sanat ve geçici ilgi merkezinin dışında tüm merkezlerin yarısından fazlasında yazı ya da resim etiketi kullanılmıştır. Sınıfların bir bölümünde, merkezler diğer merkezlerden belirgin bir biçimde ayrılmamıştır. Tüm sınıflarda merkezlerin büyük bir kısmı, farklı merkezde oynayan çocukların birbirini görebileceği şekilde düzenlendiği belirlenmiştir. Araştırmadaki sınıflarda merkezlerin duvara sabitlenmesi açısından çok yeterli olmadıkları söylenebilir. Sınıfların tümünde sanat ve geçici ilgi merkezinin dışında kalan tüm merkezlerin çoğunluğunda yazı ya da resim etiketi kullanımı gözlenmiştir. Yazı ve resim etiketinin birlikte en fazla yer aldığı merkezler, kitap ve müzik merkezleridir. Anasınıflarında, anaokullarından daha çok merkezde resim etiketi, yazı etiketinden daha büyük boyutta bulunmaktadır. Anaokullarında blok ve fen merkezleri, anasınıflarında ise; sanat, kitap, dramatik oyun, müzik ve geçici ilgi merkezleri daha fazla resim-yazı etiketlerini çocukların göz hizasında düzenlemişlerdir. Tüm sınıflarda merkezlerin büyük bir kısmı farklı merkezde oynayan çocukların birbirini görebileceği şekilde olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • AÇEV (2019). Öğrenme merkezleri Erişim adresi https://www. acevokuloncesi.org/index.php/ogrenme-ortamı/fiziksel-ortam/ogrenme-merkezleri
 • Allen, D. & Fraser, B. (2007). Parent and student perceptions of classroom learning environment and its association with student outcomes. Learning Environment Research, 10, 67-82.
 • Aral, N. Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı öğretmen rehber kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Aral, N. Kandır, A. Can Yaşar, M. (2003). Okul Öncesi Eğitim 1. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Aydın, A. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerini Okul Öncesi Eğitim Programına Yönelik Değerlendirmeleri, Kafkas Ünv. SBE, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aysu, B. & Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 5, 2561-2574.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E. & Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 17. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çaltık, İ. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anaokulu ve Anasınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Uygulanan Eğitim Programına ve Programın Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirci, F. G. ve Şıvgın, N. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri ile ilgili uygulama ve görüşleri. Turkish Studies, 12(8), 271-292.
 • Dodge, D. T., Colker, L. J., & Heroman, C. (2002). The Creative Curriculum for preschool. (4.baskı.). Washington, DC: Teaching Strategies.
 • Erşan, E. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ilgi köşelerinde serbest oyun etkinlikleri ile ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Epstein, A. S. (2007). The intentional teacher: Choosing the best strategies for young children’s learning. Washington, DC: NAEYC.
 • Gülay Ögelman, H. & Karakuzu, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen öğrenme merkezlerinin uygulamaya yansımalarının incelenmesi: Aydın ili örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 73-98
 • Heroman, C. ve Copple, C. (2006). Teaching in the kindergarten year. (Ed. D. F. Gullo). KToday. Teaching and learning in the kindergarten year. USA: National Associaton for the Education of Young Children (NAEYC).
 • Kıldan, O. (2007). Okul Öncesi Eğitim Ortamları, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2):501-510.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Norris, D. J., Eckert, L., & Gardiner, I. (2004). The utilization of interest centers in preschool classrooms. Presented at the National Association for the Education of Young Children Conference: Chicago, Illinois.
 • Oktay, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretimin Çocuğun Yaşamındaki Yer Ve Önemi. İlköğretime Hazırlık Ve İlköğretim Programları. Edt.: Ayla Oktay. s:2-6 Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özyürek, A. ve Kılınç, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest oyun davranışları üzerine etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 125-138.
 • Pattillo, J., ve Vaughan, E. (1992). Learning centers for child-centered classrooms. NEA Early Childhood Education Series. ERIC documents. ERIC no: ED344675.
 • Pike-Wilkie, D., O’Brien, M., Brownlow, M., Sanchez, G., Picot, K., vd. (2008). Prince Edward Island Kindergarten Integrated Curriculum Document.
 • Prescott, E., 1987, The Environment as Organizer of Intent in Child-Care Settings, In C. S.
 • Stephens, K. (1996). The child care professional. USA: McGraw Hill.
 • Şimşek, Ö. (2012). Okul Öncesi Eğitimi Programında Planlama Ve Etkinlikler. Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri. Edt.: Fatma Alisinanoğlu. s:25-62. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Texas Child Care (2010). Learning Cetral for everyone Erişim adresi: https://www.childcarequarterly.com/pdf/ summer10_centers.pdf
 • Weinstein, C.S. & David, T.G., 1987, Spaces for Children: The Built Environment and Child Development, Plenum Press, New York.

Reflection Of Learning Centers In Pre-School Education Institutions to The Classes: The Case of Aksaray

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2022
https://doi.org/10.38122/ased.61.5

Öz

The Ministry of National Education has placed great emphasis on the organization and use of "Learning Centers" in the pre-school education program. In order for the education and training process to take place in the classrooms more efficiently and for the children to acquire the desired behaviors, the physical environment should be prepared appropriately. From this point of view, the aim of the research is to describe the arrangement of learning centers in pre-school education classes. In the research conducted for this purpose; Observations were made to determine the practices related to learning centers in 16 schools from different school types. The "Learning Center Checklist" developed by Gülay Ögelman and Karakuzu (2016) was used, and some items were removed and reconstructed to serve the purpose. According to the research data, when all the schools included in the study are examined, the most common center blocks and book centers are in the classrooms. It was determined that there was no temporary center of interest in the majority of the classes. Except for the arts and temporary interest center, text or picture labels were used in more than half of all centers. In some of the classrooms, the centers were not distinctly separated from the other centres. It has been determined that most of the centers in all classes are arranged in such a way that children playing in different centers can see each other. It can be said that in the classrooms in the research, they are not very sufficient in terms of fixing the centers to the wall. The use of text or picture labels was observed in most of the centers except for the arts and temporary interest centers in all classes. The centers where text and picture labels are most common are book and music centers. Block and science centers in kindergartens; art, books, dramatic play, music and temporary interest centers in preschools arranged more picture-text labels at children's eye level. It has been determined that most of the centers in all classes are in such a way that children playing in different centers can see each other.

Kaynakça

 • AÇEV (2019). Öğrenme merkezleri Erişim adresi https://www. acevokuloncesi.org/index.php/ogrenme-ortamı/fiziksel-ortam/ogrenme-merkezleri
 • Allen, D. & Fraser, B. (2007). Parent and student perceptions of classroom learning environment and its association with student outcomes. Learning Environment Research, 10, 67-82.
 • Aral, N. Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı öğretmen rehber kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Aral, N. Kandır, A. Can Yaşar, M. (2003). Okul Öncesi Eğitim 1. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Aydın, A. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerini Okul Öncesi Eğitim Programına Yönelik Değerlendirmeleri, Kafkas Ünv. SBE, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aysu, B. & Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 5, 2561-2574.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E. & Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 17. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çaltık, İ. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anaokulu ve Anasınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Uygulanan Eğitim Programına ve Programın Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirci, F. G. ve Şıvgın, N. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri ile ilgili uygulama ve görüşleri. Turkish Studies, 12(8), 271-292.
 • Dodge, D. T., Colker, L. J., & Heroman, C. (2002). The Creative Curriculum for preschool. (4.baskı.). Washington, DC: Teaching Strategies.
 • Erşan, E. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ilgi köşelerinde serbest oyun etkinlikleri ile ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Epstein, A. S. (2007). The intentional teacher: Choosing the best strategies for young children’s learning. Washington, DC: NAEYC.
 • Gülay Ögelman, H. & Karakuzu, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen öğrenme merkezlerinin uygulamaya yansımalarının incelenmesi: Aydın ili örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 73-98
 • Heroman, C. ve Copple, C. (2006). Teaching in the kindergarten year. (Ed. D. F. Gullo). KToday. Teaching and learning in the kindergarten year. USA: National Associaton for the Education of Young Children (NAEYC).
 • Kıldan, O. (2007). Okul Öncesi Eğitim Ortamları, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2):501-510.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Norris, D. J., Eckert, L., & Gardiner, I. (2004). The utilization of interest centers in preschool classrooms. Presented at the National Association for the Education of Young Children Conference: Chicago, Illinois.
 • Oktay, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretimin Çocuğun Yaşamındaki Yer Ve Önemi. İlköğretime Hazırlık Ve İlköğretim Programları. Edt.: Ayla Oktay. s:2-6 Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özyürek, A. ve Kılınç, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest oyun davranışları üzerine etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 125-138.
 • Pattillo, J., ve Vaughan, E. (1992). Learning centers for child-centered classrooms. NEA Early Childhood Education Series. ERIC documents. ERIC no: ED344675.
 • Pike-Wilkie, D., O’Brien, M., Brownlow, M., Sanchez, G., Picot, K., vd. (2008). Prince Edward Island Kindergarten Integrated Curriculum Document.
 • Prescott, E., 1987, The Environment as Organizer of Intent in Child-Care Settings, In C. S.
 • Stephens, K. (1996). The child care professional. USA: McGraw Hill.
 • Şimşek, Ö. (2012). Okul Öncesi Eğitimi Programında Planlama Ve Etkinlikler. Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri. Edt.: Fatma Alisinanoğlu. s:25-62. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Texas Child Care (2010). Learning Cetral for everyone Erişim adresi: https://www.childcarequarterly.com/pdf/ summer10_centers.pdf
 • Weinstein, C.S. & David, T.G., 1987, Spaces for Children: The Built Environment and Child Development, Plenum Press, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuğba ŞENEL DÜLGEROĞLU Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-8060-0062
Türkiye


Yunus GÜNİNDİ> (Sorumlu Yazar)
Aksaray University Faculty of Education , Aksaray, Turkey
0000-0001-5192-5466
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased1124622, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.38122/ased.61.5}, title = {Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği}, key = {cite}, author = {Şenel Dülgeroğlu, Tuğba and Günindi, Yunus} }
APA Şenel Dülgeroğlu, T. & Günindi, Y. (2022). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 0-0 . DOI: 10.38122/ased.61.5
MLA Şenel Dülgeroğlu, T. , Günindi, Y. "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 0-0 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/71102/1124622>
Chicago Şenel Dülgeroğlu, T. , Günindi, Y. "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği AU - TuğbaŞenel Dülgeroğlu, YunusGünindi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38122/ased.61.5 DO - 10.38122/ased.61.5 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 1 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.61.5 UR - https://doi.org/10.38122/ased.61.5 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği %A Tuğba Şenel Dülgeroğlu , Yunus Günindi %T Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 6 %N 1 %R doi: 10.38122/ased.61.5 %U 10.38122/ased.61.5
ISNAD Şenel Dülgeroğlu, Tuğba , Günindi, Yunus . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2022): 0-0 . https://doi.org/10.38122/ased.61.5
AMA Şenel Dülgeroğlu T. , Günindi Y. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği. ASED. 2022; 6(1): 0-0.
Vancouver Şenel Dülgeroğlu T. , Günindi Y. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 6(1): 0-0.
IEEE T. Şenel Dülgeroğlu ve Y. Günindi , "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Sınıflara Yansıması: Aksaray İli Örneği", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 0-0, Haz. 2022, doi:10.38122/ased.61.5