Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Problems of Additional Course Management Processes in Higher Education and Suggestion of Solutions with An Information System

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 61 - 84, 30.06.2021
https://doi.org/10.38122/ased.912673

Öz

The first aim of this study is to determine all the problems experienced by teaching staff in the course of additional course management process. The second aim is to introduce a new process design for the solution of the problems identified and the functioning of an information system that can be used in the process. As no basis was found in the literature for the identification of the problems faced by the teaching staff about the additional course processes, mixed method research paradigm has been utilized and the explanatory sequential design was applied as research design. Qualitative data were gathered on the opinions of the teaching staff about the possible problems they encountered in the additional course processes and their ideas about an information system proposal believed to be able to solve the problems. These data were analyzed in terms of the occurrence conditions, environment, frequency of encounter and results. A quantitative data collection tool has been developed by considering the result categories as a form. This tool was then used to evaluate the validity of these forms on more teaching staff. The problems experienced in the current situation and the possible solutions from the participants were presented by supporting the qualitative and quantitative findings with findings of the observations. It was proposed to develop an automation system for the solution of the problems and information was given about the process steps of the system.

Kaynakça

 • 2547 Sayılı Kanun. (1981). Yükseköğretim Kanunu. Resmi Gazete (Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506). 1 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 2914 Sayılı Kanun. (1983). Yükseköğretim Personel Kanunu. Resmi Gazete (Tarih: 13.10.1983, Sayı: 18190). 1 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 3843 Sayılı Kanun. (1992). Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. Resmi Gazete (Tarih: 27.11.1992, Sayı: 21418). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 7100 Sayılı Kanun. (2018). Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Resmi Gazete (Tarih: 6 Mart 2018, Sayı: 30352). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180306-11.htm adresinden erişilmiştir.
 • Bakanlar Kurulu Kararı. (2013). Karar Sayısı: 2013/5556, Resmi Gazete (Tarih: 30.11.2013, Sayı: 28837). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131130-2.htm
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cameron, R. (2009). A sequential mixed model research design: Design, analytical and display issues. International Journal of Multiple Research Approaches, 3(2), 140-152. doi: 10.5172/mra.3.2.140
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirkol, Ş. (2002). Süreç Tasarım - Business Process Re-engineering (Değişim Mühendisliği). İçinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları (ss. 163-182). İstanbul: Beta.
 • Ergül, H. F. (2006). Kurumlarda ücret, ücret sistemleri ve ücret - başarı ilişkisi. 5(18), 92-105.
 • Google. (2018). Arama cümlesi "Ders yükü tespiti ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar". 22 Kasım, 2018 tarihinde, https://www.google.com.tr/search?q=Ders+yükü+tespiti+ve+ek+ders+ücreti+ödemelerinde+uyulacak+esaslar adresinden erişilmiştir.
 • Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitivenes (1. Baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Ivankova, N. V., Creswell, J. W. ve Stick, S. L. (2006). Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice. 18(1), 3-20. doi: 10.1177/1525822x05282260
 • Laudon, K. C. ve Laudon, J. P. (2011). Yönetim Bilişim Sistemleri (Dijital İşletmeyi Yönetme) (U. Yozgat, Çev. 12. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Çev. 3. Baskıdan Çeviri. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Neuendorf, K. A. (2002). The Content Analysis Guidebook. USA: Sage Publications.
 • Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. ve Wright, P. M. (2018). Fundamentals of human resource management (7. Baskı). New York, NY: McGraw-Hill Education.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel Yönetimi (6. Baskı). Bursa.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı) (6. Baskı Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2005a). Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar (Genel Kurul Kararı 16 Eylül 2005). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/8598,ekdersusulesaslar.doc?0 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2005b). Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas ve Usulleri (Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2005). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/3773452/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kurumlar%C4%B1nda+Y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClen+Tezsiz+Y%C3%BCksek+Lisans+Programlar%C4%B1%20Uygulama+Esas+ve+Usulleri.pdf/17fe54a1-af2f-4620-abea-30fb5e1613b8 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2009). Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri (Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2019). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/3773452/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kurumlar%C4%B1nda+Y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClen+Yaz+Okullar%C4%B1%20Programlar%C4%B1%20Uygulama+Esas+ve+Usulleri.pdf/d34b3f25-74a8-4906-82de-f80663ba41e8 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2015). Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetim Kurulu Kararı 15 Nisan 2018). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/17374/Uzaktan_ogretime_%C4%B0liskin_Usul_ve_Esaslar_19.06.2014+_GK_15.04.2015_YK_%28Maliye_+Goruslu%29.pdf/5b6dae07-ff5c-4c40-8cf3-3fc7e62cac7f adresinden erişilmiştir.

Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 61 - 84, 30.06.2021
https://doi.org/10.38122/ased.912673

Öz

Bu çalışmanın ilk amacı öğretim elemanlarının ek ders yönetim süreçlerinde yaşadıkları problemleri tüm detaylarıyla tespit etmektir. İkinci amacı ise, tespit edilen problemlerin çözümüne yönelik yeni bir süreç tasarımını ve süreç içerisinde kullanılabilecek bir bilişim sisteminin işleyişi tanıtmaktır. Ek ders süreçleriyle ilgili öğretim elemanlarının karşılaştıkları problemlerin tespiti için alanyazında herhangi bir dayanak bulunmadığı için karma yöntem bir araştırma tasarımı ve desen olarak da keşfedici sıralı desen uygulanmıştır. Öğretim elemanlarının ek ders süreçlerinde karşılaştıkları olası problemler ve problemleri çözebileceğine inanılan bir bilişim sistemi önerisine yönelik düşünceleri üzerine nitel olarak veri toplanmıştır. Bu veriler, ortaya çıkma şartları, ortam, karşılaşma sıklığı ve sonuçlar yönünden çözümlenmiştir. Bulunan sonuç kategorilerini birer biçim olarak kabul ederek nicel bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Daha sonra bu araç daha fazla öğretim elemanı üzerinde bu biçimlerin ne kadar geçerli olduğunu değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Elde edilen nitel ve nicel bulgular, gözlemler sonucunda elde edilen bulgularla desteklenerek mevcut durumda yaşanan problemler ve olası katılımcılardan gelen olası çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Yaşanan problemlerin çözümüne yönelik bir bilişim sistemi geliştirilmesi önerisi yapılmış ve sistemin işleyişi hakkında bilgi verilmiştir.

Kaynakça

 • 2547 Sayılı Kanun. (1981). Yükseköğretim Kanunu. Resmi Gazete (Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506). 1 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 2914 Sayılı Kanun. (1983). Yükseköğretim Personel Kanunu. Resmi Gazete (Tarih: 13.10.1983, Sayı: 18190). 1 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 3843 Sayılı Kanun. (1992). Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. Resmi Gazete (Tarih: 27.11.1992, Sayı: 21418). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 7100 Sayılı Kanun. (2018). Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Resmi Gazete (Tarih: 6 Mart 2018, Sayı: 30352). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180306-11.htm adresinden erişilmiştir.
 • Bakanlar Kurulu Kararı. (2013). Karar Sayısı: 2013/5556, Resmi Gazete (Tarih: 30.11.2013, Sayı: 28837). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131130-2.htm
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cameron, R. (2009). A sequential mixed model research design: Design, analytical and display issues. International Journal of Multiple Research Approaches, 3(2), 140-152. doi: 10.5172/mra.3.2.140
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirkol, Ş. (2002). Süreç Tasarım - Business Process Re-engineering (Değişim Mühendisliği). İçinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları (ss. 163-182). İstanbul: Beta.
 • Ergül, H. F. (2006). Kurumlarda ücret, ücret sistemleri ve ücret - başarı ilişkisi. 5(18), 92-105.
 • Google. (2018). Arama cümlesi "Ders yükü tespiti ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar". 22 Kasım, 2018 tarihinde, https://www.google.com.tr/search?q=Ders+yükü+tespiti+ve+ek+ders+ücreti+ödemelerinde+uyulacak+esaslar adresinden erişilmiştir.
 • Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitivenes (1. Baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Ivankova, N. V., Creswell, J. W. ve Stick, S. L. (2006). Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice. 18(1), 3-20. doi: 10.1177/1525822x05282260
 • Laudon, K. C. ve Laudon, J. P. (2011). Yönetim Bilişim Sistemleri (Dijital İşletmeyi Yönetme) (U. Yozgat, Çev. 12. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, Çev. 3. Baskıdan Çeviri. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Neuendorf, K. A. (2002). The Content Analysis Guidebook. USA: Sage Publications.
 • Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. ve Wright, P. M. (2018). Fundamentals of human resource management (7. Baskı). New York, NY: McGraw-Hill Education.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel Yönetimi (6. Baskı). Bursa.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı) (6. Baskı Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2005a). Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar (Genel Kurul Kararı 16 Eylül 2005). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/8598,ekdersusulesaslar.doc?0 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2005b). Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas ve Usulleri (Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2005). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/3773452/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kurumlar%C4%B1nda+Y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClen+Tezsiz+Y%C3%BCksek+Lisans+Programlar%C4%B1%20Uygulama+Esas+ve+Usulleri.pdf/17fe54a1-af2f-4620-abea-30fb5e1613b8 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2009). Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri (Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2019). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/3773452/Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kurumlar%C4%B1nda+Y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClen+Yaz+Okullar%C4%B1%20Programlar%C4%B1%20Uygulama+Esas+ve+Usulleri.pdf/d34b3f25-74a8-4906-82de-f80663ba41e8 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2015). Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetim Kurulu Kararı 15 Nisan 2018). 11 Kasım, 2018 tarihinde, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/17374/Uzaktan_ogretime_%C4%B0liskin_Usul_ve_Esaslar_19.06.2014+_GK_15.04.2015_YK_%28Maliye_+Goruslu%29.pdf/5b6dae07-ff5c-4c40-8cf3-3fc7e62cac7f adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selçuk KILIÇ> (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9287-4754
Türkiye


Tarik YILMAZ>
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1186-8780
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased912673, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {61 - 84}, doi = {10.38122/ased.912673}, title = {Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Selçuk and Yılmaz, Tarik} }
APA Kılıç, S. & Yılmaz, T. (2021). Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 61-84 . DOI: 10.38122/ased.912673
MLA Kılıç, S. , Yılmaz, T. "Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 61-84 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/63266/912673>
Chicago Kılıç, S. , Yılmaz, T. "Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 61-84
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi AU - SelçukKılıç, TarikYılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38122/ased.912673 DO - 10.38122/ased.912673 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 84 VL - 5 IS - 1 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.912673 UR - https://doi.org/10.38122/ased.912673 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi %A Selçuk Kılıç , Tarik Yılmaz %T Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 5 %N 1 %R doi: 10.38122/ased.912673 %U 10.38122/ased.912673
ISNAD Kılıç, Selçuk , Yılmaz, Tarik . "Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 61-84 . https://doi.org/10.38122/ased.912673
AMA Kılıç S. , Yılmaz T. Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi. ASED. 2021; 5(1): 61-84.
Vancouver Kılıç S. , Yılmaz T. Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(1): 61-84.
IEEE S. Kılıç ve T. Yılmaz , "Yükseköğretimde Ek Ders Ücret Yönetim Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Bir Bilişim Sistemiyle Çözüm Önerisi", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 61-84, Haz. 2021, doi:10.38122/ased.912673