Research Article
BibTex RIS Cite

A Comparative Analysis of The Family Cycles Of Working Women and Housewives

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 239 - 261, 25.12.2023
https://doi.org/10.38122/ased.1374897

Abstract

This study is based on exploring the family cycles of married working women and married housewives. In our study, we utilized phenomenological research under the umbrella of qualitative research in order to understand the experiences of family life and to get to the core. The sample of the study consists of 89 participants consisting of families of married working women and families of married housewives residing in Osmaniye city. In order to deepen the research and to present the family structure in a multidimensional way, the study included husbands, wives, children and close relatives who could be interviewed. As a result of the research, the fact that the working woman has economic capital enables her to play an active role in money management within the family and to be involved in investment processes. Housewives, on the other hand, are excluded from money circulation as they do not have economic capital. It was determined that in the families of working women, decisions are made jointly, while in the families of housewives, there is a decision-making mechanism similar to the distinction between private and public spheres. Working women and housewives have a common habitus with their close relatives. However, the capital accumulation process of working women has enabled a change in their habitus. Accordingly, while working women experience upward class mobility, housewives are positioned in the stagnation phase. It has been discovered that there is a division of labor in the families of working women and that domestic activities are associated with women. It has been determined that women have authority over their children, husbands of housewives have authority over their wives, and authority is shared between husbands and wives with a balance mechanism among working women. The fact that men do not know the rules regarding childcare ensures that women's authority gains legitimacy in the sphere of power. Working women utilize their social capital in childcare. The fact that working women receive support from their close relatives in childcare not only increases the volume of capital, but also creates a relationship of reciprocity and exchange.

References

 • Acar Savran, G. & Tura Demiryontan, N. (2020). Kadının görünmeyen emeği. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Akın, M. H. (2019). Sosyal etkileşim ve sosyal benlik kaynağı olarak aile. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 3(1), 1-14.
 • Aslan, A. K. (2002). Değişen toplumda aile ve çocuk eğitiminde sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 2(1), 25-363.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Başak, S., Kıngır, S. & Yaşar, Ş. (2013). Kadının görünmeyen emeği: İkinci vardiya. Ankara: Anka Kadın Araştırmaları Merkezi.
 • Baştürk, S. & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 129-159). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Belli, M., Akçay Didişen, N. & Bal Yılmaz, H. (2020). Geçmişten günümüze değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine katkısı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 366-371.
 • Bennholdt Thomsen, V. (2018). Neden üçüncü Dünya’da da hala ev kadınları yaratılıyor? M. Mies, Bennholdt Thomsen, V. Von Werlhof. C. Son sömürge: Kadınlar içinde (ss. 245-257). (Y. Temurtürkan, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, A. (2021). Kadınların sınıfı: Ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2021). Düşünümsel sosyolojiye davet (N. Ökten, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (1996). Physical space, social space and habitus. University of Oslo.
 • Bourdieu, P. (2010). Sermaye biçimleri (M. M. Şahin, Çev.). M. M. Şahin ve A. Z. Ünal (Haz.), Sosyal Sermaye Kuram Uygulama Eleştiri. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik nedenler (H. Uğur Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Hil Yayın.
 • Bourdieu, P. (2019). Sosyoloji meseleleri (F. Öztürk, B. Uçar, M. Gültekin ve A. Sümer, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2020). Seçilmiş metinler (L. Ünsaldı, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2021). Ayrım: Beğeni yargısının toplumsal eleştirisi (D. Fırat ve G. Berkkurt, Çev.). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Can, İ. (2014). Moderniteden postmoderniteye ailenin ontolojisi ya da modern çekirdek aile çerezleşiyor mu? M. Aydın (Ed.), Aile sosyolojisi yazıları içinde (51-81). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Can, Y. (2015). Ücretli bir işte çalışmanın kadının sosyal konumuna etkisi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 13-26.
 • Can, Y. (2021). Aile yazıları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2019). Nitel araştırmalar için 30 temel beceri (H. Özcan, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Davidoff, L. (2021). Feminist tarih yazımında sınıf ve cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demez, G. (2020). Toplumsal etkileşim ve dayanışma biçimi olarak akrabalık ve yakın ilişkiler. N. Adak (Ed.), Değişen toplumda değişen aile sosyolojik tartışmalar içinde (ss. 93-113). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dikeçligil, F. B. (2014). Aileye dair kabullerin ezber bozumu. M. Aydın (Ed.), Aile sosyolojisi yazıları içinde (ss. 13-50). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H. Alpkan, L. Eradamlar, N. (2005). Cinsellik ve çift uyumu arasındaki ilişki: Üç grup evli çiftte karşılaştırmalı bir çalışma. Düşünen Adam, 18(2), 72-81.
 • Furstenber, F. F. & Kaplan, S. B. (2014). Sosyal sermaye ve aile. M. Aydın (Ed.), Aile Sosyolojisi Yazıları içinde (ss. 157-179). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Günindi Ersöz, A. (2015). Özel alan/kamusal alan dikotomisi: Kadınların “doğası” ve kamusal alandan dışlanmışlığı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 80-102.
 • İlkkaracan, İ. (2015). Feminist politik iktisat ve kurumsal iktisat çerçevesinde Türkiye’de kadın istihdam sorununa farklı bir bakış. A. Makal ve G. Toksöz (Ed.), Geçmişten günümüze Türkiye’de kadın emeği içinde (s. 169-183). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kaplan, M. & Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, habitus ve sermaye kavramlarıyla Pierre Bourdieu. Habitus Toplum Bilim Dergisi, (1), 23-37.
 • Karakaya, H. (2018). Görünmez emek ve ev kadınları. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 73-94.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi (On Üçüncü Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karmaz, E. (2018). Toplumsal cinsiyetin mekânsal yansımaları. D. Şenol ve H. E. Kaya (Ed.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi içinde (ss. 335-358). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Makal, A. (2010). Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği. Çalışma ve Toplum, (2), 13-40.
 • Marx., Engels. & Lenin. (2000). Marksizm kadın ve aile. Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Özbay, F. (2019). Kadın Emeği Seçme Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Palabıyık, A. (2011). Pierre Bourdieu sosyolojisinde “habitus”, “sermaye” ve “alan” üzerine. Liberal Düşünce, 16(61-62), 121-141.
 • Palabıyık, A. (2018). Kamu sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarının aile üzerindeki etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 257–268.
 • Punch, K. F. (2020). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Sarı, Ö. (2016). Toplumsal değişmenin aileye yansıması. N. Avcı ve E. Aksoy (Ed.), Aile sosyolojisi içinde (ss.90-98). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Silverman, D. (2021). Nitel araştırma nasıl yapılır? (E. Hava, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve iktidar Pierre Bourdieu’nün sosyolojisi (E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şahin, S. Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55- 66.
 • Tezel Şahin, F. & Cevher, F. N. (2007). Türk toplumunda aile-çocuk ilişkilerine genel bir bakış. Ayk.gov.tr, 775-790.
 • Toksöz, G. (2015). Kalkınmada farklı yörüngeler kadın istihdamında farklı örüntüler ışığında Türkiye’de kadın istihdamı. A. Makal ve G. Toksöz (Ed.), Geçmişten günümüze Türkiye’de kadın emeği içinde (ss. 143-168). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Topgül, S. (2016). İş ve aile yaşamı dengesi(zliği)nin kadın çalışanlar üzerindeki etkileri. Yönetim ve Ekonomi, 23(1), 217-231.
 • Turğut, F. (2019). Genel olarak aile. M. Aydın (Ed.), Sistematik aile sosyolojisi içinde (ss. 15-31). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 16 Mart 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Ünlü, S. (2023). Çalışan kadınların ve ev kadınlarının aile döngüleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Von Werlhof, C. (2018). Proletarya öldü, yaşasın ev kadınları! M. Mies, Bennholdt Thomsen, V. Von Werlhof. C. Son sömürge: Kadınlar içinde (ss. 259-279). (Y. Temurtürkan, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yıldırım, E. & Yıldırım, E. (2009). Aile içi ilişkiler ve iletişim. K. Canatan ve E. Yıldırım (Ed.), Aile sosyolojisi içinde (ss. 173-190). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Zeybekoğlu Dündar, Ö. (2020). Değişen ve değiş(e)meyen yönleriyle aile: Yapısı, türleri, işlevleri. N. Adak (Ed.), Değişen toplumda değişen aile sosyolojik tartışmalar içinde (ss. 39-64). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 239 - 261, 25.12.2023
https://doi.org/10.38122/ased.1374897

Abstract

Bu çalışma evli çalışan kadınların ve evli ev kadınlarının aile döngülerini keşfetmeye dayanmaktadır. Çalışmada aile yaşamı deneyimlerini anlamak ve öze inmek amacıyla nitel araştırma çatısı altında bulunan fenomolojik araştırma yöntemi uygulanmıştır. Osmaniye kentinde ikamet eden evli çalışan kadınların aileleri ve evli ev kadınların ailelerinden oluşan 89 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın derinlik kazanması ve aile yapısını çok boyutlu biçimde ortaya koymak hasebiyle çalışmaya karı, koca, çocuk ve görüşme imkânı olan yakın akrabalar dâhil edilmiştir. Araştırma bulgularına göre çalışan kadınların ekonomik sermayeye sahip olmaları nedeniyle aile içinde para yönetimine aktif olarak katıldıkları ve yatırım süreçlerinde etkin olarak rol oynadıkları belirlenmiştir. Ev kadınlarının ise ekonomik sermayeye sahip olmamaları nedeniyle para dolaşımının dışında tutuldukları belirlenmiştir. Çalışan kadınların ailelerinde kararların ortak alındığı, ev kadınlarının ailelerinde ise özel alan, kamusal alan ayrımına benzer bir karar alma mekanizmasının olduğu belirlenmiştir. Çalışan kadınlar ve ev kadınları yakın akrabaları ile ortak habitusa sahiptir. Ancak çalışan kadınların sermaye birikim süreci habituslarında değişime olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda çalışan kadınlar yukarı doğru sınıfsal hareketlilik yaşarken ev kadınları durgunluk aşamasında konumlanmaktadır. Çalışan kadınların ailelerinde işbölümünün olduğu ev kadınlarında ise ev içi faaliyetlerin kadınla ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Kadınların çocuk üzerinde otorite kurdukları, ev kadınlarının kocalarının kadın üzerinde otorite oldukları ve çalışan kadınlarda karı koca arasında denge mekanizmasıyla otoritelerini paylaştıkları belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında erkeklerin çocuk bakımına ilişkin kuralları bilememesi durumunun kadının otoritesinin iktidar alanında meşruiyet kazandırdığı şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın bulgularına göre çalışan kadınlar çocuk bakımında sosyal sermayelerinden yararlanmaktadırlar. Çalışan kadınların çocuk bakımı konusunda yakın akrabalarından destek almaları sermaye hacminin artmasına olanak tanırken diğer yandan karşılıklılık ve mübadele ilişkisini meydana getirdiği şeklinde yorumlanabilir.

References

 • Acar Savran, G. & Tura Demiryontan, N. (2020). Kadının görünmeyen emeği. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Akın, M. H. (2019). Sosyal etkileşim ve sosyal benlik kaynağı olarak aile. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 3(1), 1-14.
 • Aslan, A. K. (2002). Değişen toplumda aile ve çocuk eğitiminde sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 2(1), 25-363.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Başak, S., Kıngır, S. & Yaşar, Ş. (2013). Kadının görünmeyen emeği: İkinci vardiya. Ankara: Anka Kadın Araştırmaları Merkezi.
 • Baştürk, S. & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 129-159). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Belli, M., Akçay Didişen, N. & Bal Yılmaz, H. (2020). Geçmişten günümüze değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine katkısı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 366-371.
 • Bennholdt Thomsen, V. (2018). Neden üçüncü Dünya’da da hala ev kadınları yaratılıyor? M. Mies, Bennholdt Thomsen, V. Von Werlhof. C. Son sömürge: Kadınlar içinde (ss. 245-257). (Y. Temurtürkan, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, A. (2021). Kadınların sınıfı: Ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2021). Düşünümsel sosyolojiye davet (N. Ökten, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (1996). Physical space, social space and habitus. University of Oslo.
 • Bourdieu, P. (2010). Sermaye biçimleri (M. M. Şahin, Çev.). M. M. Şahin ve A. Z. Ünal (Haz.), Sosyal Sermaye Kuram Uygulama Eleştiri. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2015). Pratik nedenler (H. Uğur Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Hil Yayın.
 • Bourdieu, P. (2019). Sosyoloji meseleleri (F. Öztürk, B. Uçar, M. Gültekin ve A. Sümer, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2020). Seçilmiş metinler (L. Ünsaldı, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2021). Ayrım: Beğeni yargısının toplumsal eleştirisi (D. Fırat ve G. Berkkurt, Çev.). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Can, İ. (2014). Moderniteden postmoderniteye ailenin ontolojisi ya da modern çekirdek aile çerezleşiyor mu? M. Aydın (Ed.), Aile sosyolojisi yazıları içinde (51-81). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Can, Y. (2015). Ücretli bir işte çalışmanın kadının sosyal konumuna etkisi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 13-26.
 • Can, Y. (2021). Aile yazıları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2019). Nitel araştırmalar için 30 temel beceri (H. Özcan, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Davidoff, L. (2021). Feminist tarih yazımında sınıf ve cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demez, G. (2020). Toplumsal etkileşim ve dayanışma biçimi olarak akrabalık ve yakın ilişkiler. N. Adak (Ed.), Değişen toplumda değişen aile sosyolojik tartışmalar içinde (ss. 93-113). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dikeçligil, F. B. (2014). Aileye dair kabullerin ezber bozumu. M. Aydın (Ed.), Aile sosyolojisi yazıları içinde (ss. 13-50). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H. Alpkan, L. Eradamlar, N. (2005). Cinsellik ve çift uyumu arasındaki ilişki: Üç grup evli çiftte karşılaştırmalı bir çalışma. Düşünen Adam, 18(2), 72-81.
 • Furstenber, F. F. & Kaplan, S. B. (2014). Sosyal sermaye ve aile. M. Aydın (Ed.), Aile Sosyolojisi Yazıları içinde (ss. 157-179). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Günindi Ersöz, A. (2015). Özel alan/kamusal alan dikotomisi: Kadınların “doğası” ve kamusal alandan dışlanmışlığı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 80-102.
 • İlkkaracan, İ. (2015). Feminist politik iktisat ve kurumsal iktisat çerçevesinde Türkiye’de kadın istihdam sorununa farklı bir bakış. A. Makal ve G. Toksöz (Ed.), Geçmişten günümüze Türkiye’de kadın emeği içinde (s. 169-183). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kaplan, M. & Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, habitus ve sermaye kavramlarıyla Pierre Bourdieu. Habitus Toplum Bilim Dergisi, (1), 23-37.
 • Karakaya, H. (2018). Görünmez emek ve ev kadınları. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 73-94.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi (On Üçüncü Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karmaz, E. (2018). Toplumsal cinsiyetin mekânsal yansımaları. D. Şenol ve H. E. Kaya (Ed.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi içinde (ss. 335-358). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Makal, A. (2010). Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği. Çalışma ve Toplum, (2), 13-40.
 • Marx., Engels. & Lenin. (2000). Marksizm kadın ve aile. Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Özbay, F. (2019). Kadın Emeği Seçme Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Palabıyık, A. (2011). Pierre Bourdieu sosyolojisinde “habitus”, “sermaye” ve “alan” üzerine. Liberal Düşünce, 16(61-62), 121-141.
 • Palabıyık, A. (2018). Kamu sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarının aile üzerindeki etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 257–268.
 • Punch, K. F. (2020). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Sarı, Ö. (2016). Toplumsal değişmenin aileye yansıması. N. Avcı ve E. Aksoy (Ed.), Aile sosyolojisi içinde (ss.90-98). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Silverman, D. (2021). Nitel araştırma nasıl yapılır? (E. Hava, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Swartz, D. (2018). Kültür ve iktidar Pierre Bourdieu’nün sosyolojisi (E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şahin, S. Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55- 66.
 • Tezel Şahin, F. & Cevher, F. N. (2007). Türk toplumunda aile-çocuk ilişkilerine genel bir bakış. Ayk.gov.tr, 775-790.
 • Toksöz, G. (2015). Kalkınmada farklı yörüngeler kadın istihdamında farklı örüntüler ışığında Türkiye’de kadın istihdamı. A. Makal ve G. Toksöz (Ed.), Geçmişten günümüze Türkiye’de kadın emeği içinde (ss. 143-168). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Topgül, S. (2016). İş ve aile yaşamı dengesi(zliği)nin kadın çalışanlar üzerindeki etkileri. Yönetim ve Ekonomi, 23(1), 217-231.
 • Turğut, F. (2019). Genel olarak aile. M. Aydın (Ed.), Sistematik aile sosyolojisi içinde (ss. 15-31). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 16 Mart 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Ünlü, S. (2023). Çalışan kadınların ve ev kadınlarının aile döngüleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Von Werlhof, C. (2018). Proletarya öldü, yaşasın ev kadınları! M. Mies, Bennholdt Thomsen, V. Von Werlhof. C. Son sömürge: Kadınlar içinde (ss. 259-279). (Y. Temurtürkan, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yıldırım, E. & Yıldırım, E. (2009). Aile içi ilişkiler ve iletişim. K. Canatan ve E. Yıldırım (Ed.), Aile sosyolojisi içinde (ss. 173-190). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Zeybekoğlu Dündar, Ö. (2020). Değişen ve değiş(e)meyen yönleriyle aile: Yapısı, türleri, işlevleri. N. Adak (Ed.), Değişen toplumda değişen aile sosyolojik tartışmalar içinde (ss. 39-64). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Family Sociology
Journal Section Research Article
Authors

Seda ÜNLÜ 0000-0003-2370-3203

Yücel CAN 0000-0002-5782-6570

Publication Date December 25, 2023
Submission Date October 12, 2023
Acceptance Date December 20, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA ÜNLÜ, S., & CAN, Y. (2023). Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 239-261. https://doi.org/10.38122/ased.1374897
AMA ÜNLÜ S, CAN Y. Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. ASED. December 2023;7(2):239-261. doi:10.38122/ased.1374897
Chicago ÜNLÜ, Seda, and Yücel CAN. “Çalışan Kadınların Ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 2 (December 2023): 239-61. https://doi.org/10.38122/ased.1374897.
EndNote ÜNLÜ S, CAN Y (December 1, 2023) Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 2 239–261.
IEEE S. ÜNLÜ and Y. CAN, “Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, ASED, vol. 7, no. 2, pp. 239–261, 2023, doi: 10.38122/ased.1374897.
ISNAD ÜNLÜ, Seda - CAN, Yücel. “Çalışan Kadınların Ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/2 (December 2023), 239-261. https://doi.org/10.38122/ased.1374897.
JAMA ÜNLÜ S, CAN Y. Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. ASED. 2023;7:239–261.
MLA ÜNLÜ, Seda and Yücel CAN. “Çalışan Kadınların Ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 239-61, doi:10.38122/ased.1374897.
Vancouver ÜNLÜ S, CAN Y. Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Döngüleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. ASED. 2023;7(2):239-61.