Research Article
BibTex RIS Cite

User Opinions about the Children's Library

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 153 - 180, 25.12.2023
https://doi.org/10.38122/ased.1104756

Abstract

Libraries have been the ones that have been told and preserved throughout history. It can be included in all areas of use. Therefore, considering the existence of libraries, it is important to maintain the libraries' libraries. Libraries can only serve to be used for information and information available for use as a book. It can be evaluated in terms of examining historical libraries, which have material value for the future. It is more accurate than can be predicted in a proportional way, especially since it precedes the beginning of the appropriate language. Children will receive their education early. They will be in these roles outside of schools. Libraries can have sections of languages with path. From this section of the book of language memory through services/programs to be developed. Children's meeting with libraries in the early period will enable them to get acquainted with the book early. Because language skills that cannot be developed as a child emerge as a problem in the future. It is possible to see this in the studies conducted in the literature and in the problems in reading comprehension that arise in central exams. Children's acquaintance with libraries at an early age will provide an opportunity for early intervention in the problem of reading comprehension that may arise in the future. Our work; This study was conducted to reveal the views of children who are users of children's libraries and the parents who will accompany them, about children's libraries. With the result, it is aimed to gain ideas for the development of services that will enable more children and parents to visit libraries. Knowing how the services to be developed for users will affect the number of visitors to the library and what kind of expectations the users have will also contribute to the change in children's libraries.and separated by commas, It should be between 250 and 350 words. The abstract text should be written in 11-point font and single-spaced. Key words should be between 3 and 5 words below the abstract. Key words should be written in lowercase letters and separated by commas, The abstract text should be written in 11-point font and single-spaced. Key words should be between 3 and 5 words below the abstract. Key words should be written in lowercase letters and separated by commas.

References

 • Akın, E. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Yazma Tutumları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 469-483. https://tls.tc/yKvOp
 • Akın, E. ve Çeçen, M. A. (2015). Çoklu Ortam Uygulamalarına Dayalı Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerine ve Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi Muş İli Örneği, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 285-309. https://tls.tc/d20dC
 • Aksoy, T. (2017). Okuma Alışkanlığının Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavına Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 571-588. https://doi.org/10.16916/aded.320284
 • Akyol, H. (2006). Okuma. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (15-48. ss.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ambridge, B. & Lieven, E.V.M. (2011). Child Language Acquisition: Contrasting Theoretical Approaches. Cambridge University Press Anaokulları Kılavuzu. (1971). İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Arıcı, A. F. ve Taşkın, F. (2019). Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 185-194. https://doi.org/10.32570/ijofe.650240
 • Balcı, A, (2013), Okuma ve Anlama Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi
 • Baş, B. (2002). Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 60-68. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11131/133131
 • Batur, Z., Erkek, G., Kaplan, K. ve Ercan, E. (2017). Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisinin Edinimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-75. https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/31386/329549
 • Batur, Z., Özcan, M.Z. ve Sağcan, Y. C. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Eğilimlerinin İncelenmesi. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi,3(1), 33-55. https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/46350/556494
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bochner, S. & Jones, J. (2005). Child Language Development: Learning To Talk.London: Whurr Publishers Ltd.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019).
 • Carter, J. C. (2007). The Home Environment and Latino Preschoolers’ Emergent
 • Chomsky, N. (2009). Bilgi Sorunları ve Dil Managua Dersleri. (Çev. V. Kılıç). İstanbul: Bgst Yayınları. (Orijinal yayın tarihi 1988) Literacy Skills. Unpublished Master’s Thesis, University of Southern California, USA
 • Çifçi, M. (2010). Dil öğretimi. İ. Çetin. (Ed.), Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri içinde (107-158. ss.). Ankara: Nobel.
 • Demirel, Ö. (2003), Türkçe öğretimi (5. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Emiroğlu, S. ve Pınar, F. N. (2013). Dinleme Becerisinin Diğer Beceri Alanları İle İlişkisi, Turkish Studies, 8(4), 769-782. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4965
 • Engin, M. (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım.
 • Erdem, İ. (2013). Konuşma Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları ve Bunları Düzeltme Yolları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 415-452. https://doi.org/10.14520/adyusbd.453
 • Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368- 388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
 • Güneş, F. (2012). Okuma ve Zihni Yönetme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19552/208320
 • Güneş, F.(2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • https://tinyurl.com/2p8r6wsf Erişim tarihi: 15.04.2020
 • https://tinyurl.com/2p9cfjme Erişim tarihi: 20.04.2020
 • İlhan, N. (2005). Çocukların Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile katkıları. Masan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13),155-160. https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49971/640597
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel yayınevi
 • Karatay, H. (2014). Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Kana, F. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisi ve Dinleme Eğitimi Özyeterlik Algıları. Mersin Üniversitesi, 9(2),245-258. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17383/181611
 • Lightbown, P.M. & Spada, N. (2009). How Languages Are Learned. Oxford, England: Oxford University Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020). 2020 Orta Öğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav.
 • Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (2019). Türkiye Okuma Kültürü Araştırması. Erişim adresi:http://okuyayplatformu.com/wp-content/uploads/2020/02/okuma-kulturu-arastirmasi.pdf Erişim tarihi: 15.07.2020
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (2020). 2020- YKS Değerlendirme Raporu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/yksdegraporweb27112020.pdf Erişim tarihi: 15.11.2020
 • Özbay, M. (2009a). Anlama Teknikleri I Okuma Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009b). Anlama Teknikleri II Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap
 • Özbay, M. (2014). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Peccei, J.S. (2006). Child Language: A Resource Book For Student. New York: Roudledge.
 • Sarıkaya, B. (2019). Müzik Eşliğinde Okumanın Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlama Becerilerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,6 (2), 70-85. https://tls.tc/GFRte
 • Sarıkaya, B. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 46-58. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/58093/872254
 • Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66. Aylık Çocukların Bilişsel Yetenekleri İle Erken Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, VI(2), 459-48. http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/6-2/MJH-12-26-Ozgun_UYANIK.pdf
 • Yıkılmış, A. ve Sazak Pınar, E. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi,5(1). https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1511/18334
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği)

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 153 - 180, 25.12.2023
https://doi.org/10.38122/ased.1104756

Abstract

Kütüphaneler, tarih boyunca bilginin öğrenildiği ve korunduğu mekânlar olmuştur. Değişen ve gelişen teknolojinin hayatımıza dâhil ettiği unsurlar, kütüphaneleri de doğrudan etkilemektedir. Bundan dolayı kütüphanelerin de mevcut koşullar bağlamında değişime uğraması, kütüphanelerin varlığının devamı konusunda önem kazanmaktadır. Kütüphaneler sadece bilgi edinilen ve kitap ödünç verilen mekânlar olmaktan çıkarılıp toplumun ihtiyacına cevap verecek şekilde hizmet edebilmelidir. Geleceğin teminatı olan çocukların ihtiyacına göre kütüphanelerin değişime uğraması toplumun geleceği için önemlidir. Özellikle de çocukların dil becerilerinin erken dönemde geliştirilmesi, çocukların geleceğini doğru orantıda etkileyeceğinden doğru orantıda toplumun geleceğini de etkileyecektir. Çocukların erken dönemde aldığı sosyal ve akademik eğitimler, yarınlarımızı etkileyeceğinden bu eğitimleri okullar dışında da çocuğun sosyal hayatında devam ettirmek, eğitimin kalıcılığını artıracaktır. Okullar dışında bu rolü üstlenecek kurumların başında çocuk kütüphaneleri gelmektedir. Kütüphaneler aracılığı ile dil becerilerinin geliştirilmesi mümkündür. Dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilecek olan hizmetler/programlar bu sürece katkı sağlayacaktır. Çocukların erken dönemde kütüphanelerle tanışması, kitapla da erken tanışmasını sağlayacaktır. Çünkü çocuk iken geliştirilemeyen dil becerileri, kişilerin ileriki dönemlerinde bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu literatürde yapılan çalışmalarda ve merkezi sınavlarda ortaya çıkan okuduğunu anlama konusundaki problemlerde görmek mümkünüdür. Çocukların kütüphaneler ile erken yaşta tanışması, ileride ortaya çıkabilecek okuduğunu anlamama sorununa erken müdahaleye fırsat verecektir. Çalışma; çocuk kütüphanelerinin kullanıcıları olan çocuklar ve onlara eşlik edecek olan velilerin, çocuk kütüphaneleri ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç ile kütüphaneleri daha fazla çocuk ve velinin ziyaret etmesini sağlayacak olan hizmetlerin geliştirilmesi için fikir edinilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcılar için geliştirilecek hizmetlerin, kütüphaneye gelecek olan ziyaretçi sayısını ne oranda etkileyeceği ve kullanıcıların ne tür beklentilerinin olduğunu bilmek, çocuk kütüphanelerinin değişimine de katkı sağlayacaktır.

References

 • Akın, E. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Yazma Tutumları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 469-483. https://tls.tc/yKvOp
 • Akın, E. ve Çeçen, M. A. (2015). Çoklu Ortam Uygulamalarına Dayalı Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerine ve Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi Muş İli Örneği, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 285-309. https://tls.tc/d20dC
 • Aksoy, T. (2017). Okuma Alışkanlığının Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavına Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 571-588. https://doi.org/10.16916/aded.320284
 • Akyol, H. (2006). Okuma. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (15-48. ss.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ambridge, B. & Lieven, E.V.M. (2011). Child Language Acquisition: Contrasting Theoretical Approaches. Cambridge University Press Anaokulları Kılavuzu. (1971). İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Arıcı, A. F. ve Taşkın, F. (2019). Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 185-194. https://doi.org/10.32570/ijofe.650240
 • Balcı, A, (2013), Okuma ve Anlama Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi
 • Baş, B. (2002). Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 60-68. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11131/133131
 • Batur, Z., Erkek, G., Kaplan, K. ve Ercan, E. (2017). Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisinin Edinimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-75. https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/31386/329549
 • Batur, Z., Özcan, M.Z. ve Sağcan, Y. C. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Eğilimlerinin İncelenmesi. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi,3(1), 33-55. https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/46350/556494
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bochner, S. & Jones, J. (2005). Child Language Development: Learning To Talk.London: Whurr Publishers Ltd.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019).
 • Carter, J. C. (2007). The Home Environment and Latino Preschoolers’ Emergent
 • Chomsky, N. (2009). Bilgi Sorunları ve Dil Managua Dersleri. (Çev. V. Kılıç). İstanbul: Bgst Yayınları. (Orijinal yayın tarihi 1988) Literacy Skills. Unpublished Master’s Thesis, University of Southern California, USA
 • Çifçi, M. (2010). Dil öğretimi. İ. Çetin. (Ed.), Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri içinde (107-158. ss.). Ankara: Nobel.
 • Demirel, Ö. (2003), Türkçe öğretimi (5. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Emiroğlu, S. ve Pınar, F. N. (2013). Dinleme Becerisinin Diğer Beceri Alanları İle İlişkisi, Turkish Studies, 8(4), 769-782. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4965
 • Engin, M. (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım.
 • Erdem, İ. (2013). Konuşma Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları ve Bunları Düzeltme Yolları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 415-452. https://doi.org/10.14520/adyusbd.453
 • Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368- 388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
 • Güneş, F. (2012). Okuma ve Zihni Yönetme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19552/208320
 • Güneş, F.(2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • https://tinyurl.com/2p8r6wsf Erişim tarihi: 15.04.2020
 • https://tinyurl.com/2p9cfjme Erişim tarihi: 20.04.2020
 • İlhan, N. (2005). Çocukların Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile katkıları. Masan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13),155-160. https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49971/640597
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel yayınevi
 • Karatay, H. (2014). Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Kana, F. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisi ve Dinleme Eğitimi Özyeterlik Algıları. Mersin Üniversitesi, 9(2),245-258. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17383/181611
 • Lightbown, P.M. & Spada, N. (2009). How Languages Are Learned. Oxford, England: Oxford University Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020). 2020 Orta Öğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav.
 • Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (2019). Türkiye Okuma Kültürü Araştırması. Erişim adresi:http://okuyayplatformu.com/wp-content/uploads/2020/02/okuma-kulturu-arastirmasi.pdf Erişim tarihi: 15.07.2020
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (2020). 2020- YKS Değerlendirme Raporu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/yksdegraporweb27112020.pdf Erişim tarihi: 15.11.2020
 • Özbay, M. (2009a). Anlama Teknikleri I Okuma Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009b). Anlama Teknikleri II Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap
 • Özbay, M. (2014). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Peccei, J.S. (2006). Child Language: A Resource Book For Student. New York: Roudledge.
 • Sarıkaya, B. (2019). Müzik Eşliğinde Okumanın Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlama Becerilerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,6 (2), 70-85. https://tls.tc/GFRte
 • Sarıkaya, B. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 46-58. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/58093/872254
 • Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66. Aylık Çocukların Bilişsel Yetenekleri İle Erken Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, VI(2), 459-48. http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/6-2/MJH-12-26-Ozgun_UYANIK.pdf
 • Yıkılmış, A. ve Sazak Pınar, E. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi,5(1). https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1511/18334
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Aladdin AKTÜRK 0000-0001-9604-489X

Erhan AKIN 0000-0003-2372-9331

Publication Date December 25, 2023
Acceptance Date December 20, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA AKTÜRK, A., & AKIN, E. (2023). Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 153-180. https://doi.org/10.38122/ased.1104756
AMA AKTÜRK A, AKIN E. Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği). ASED. December 2023;7(2):153-180. doi:10.38122/ased.1104756
Chicago AKTÜRK, Aladdin, and Erhan AKIN. “Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği)”. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 2 (December 2023): 153-80. https://doi.org/10.38122/ased.1104756.
EndNote AKTÜRK A, AKIN E (December 1, 2023) Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 2 153–180.
IEEE A. AKTÜRK and E. AKIN, “Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği)”, ASED, vol. 7, no. 2, pp. 153–180, 2023, doi: 10.38122/ased.1104756.
ISNAD AKTÜRK, Aladdin - AKIN, Erhan. “Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği)”. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/2 (December 2023), 153-180. https://doi.org/10.38122/ased.1104756.
JAMA AKTÜRK A, AKIN E. Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği). ASED. 2023;7:153–180.
MLA AKTÜRK, Aladdin and Erhan AKIN. “Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği)”. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 153-80, doi:10.38122/ased.1104756.
Vancouver AKTÜRK A, AKIN E. Çocuk Kütüphanelerine Yönelik Kullanıcı Görüşleri (Siirt İli Örneği). ASED. 2023;7(2):153-80.